Free Joomla Template by Discount Justhost

ALGEMENE VOORWAARDEN BFit Zwolle

 

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij BFit Zwolle heeft ingeschreven voor het volgen van een XL-traject, losse sportles, groepsles, buitensporttraining of gratis proefles hierna te noemen: 'activiteit'.

BFit Zwolle, hierna te noemen BFit, is onderdeel van een zelfstandige stichting gericht op gezonde leefstijl en bewegen. Op iedere activiteit van BFit, zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

 

Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving, plaatsing en opzegging

2.1 Het inschrijfformulier/contract dient volledig ingevuld te worden op de website www.bfitzwolle.nl of www.bfitxl.nl. Inschrijving en plaatsing volgen na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de deelnemer zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging, uiterlijk op of voor aanvang van de eerste activiteit. Inschrijving wordt pas definitief indien het verschuldigde lesgeld is betaald aan BFit.

2.2. De overeenkomst gesloten met BFit is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2.3. Aanmelding geldt voor de duur van het gehele traject. Eenmaal betaalde bedragen worden niet teruggestort, ook niet als een deel van het traject niet wordt gevolgd.

 

Artikel 3 - Aanbetaling en lesgeld

3.1 Er wordt een verzoek tot betaling verstuurd na inschrijving. Bij niet tijdige voldoening kan de deelnemer de toegang tot de activiteit worden ontzegd. De verplichting tot betalen wordt in deze gehandhaafd.

 

3.2 Betaling dient uiterlijk in de eerste twee weken van deelname plaats te vinden.

3.3 Indien de deelnemers niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zullen de kosten ad € 25,00 die BFit in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de deelnemer.

 

Artikel 4 - Tijdstip en plaats van de activiteit

4.1 Het tijdstip en de locatie van de activiteit worden gecommuniceerd via email en zijn ook altijd in te zien op www.bfitxl.nl .

4.2 Indien BFit niet in staat is om de activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 4.1 bedoelde locatie en tijdstippen, is BFit bevoegd om te bepalen dat de activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.

  

Artikel 5 - Handelswijze bij verhindering

5.1 Indien de activiteit geheel of gedeeltelijk niet door de deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kan de activiteit of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door BFit anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

5.2 Bij verhindering wordt dit door de deelnemer tijdig doorgegeven via de gebruikelijke communicatie-media.

 

Artikel 6· Meldplicht relevante gezondheidstoestand aan BFit

6.1 Deelnemer dient alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een activiteit van BFit mede te delen. BFit zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

6.2 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de training te melden aan BFit, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

6.3 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de training. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door deelnemer.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 BFit is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een activiteit, toebehorende zaken van de deelnemer verloren gaan.

7.2 BFit is niet aansprakelijk op het moment dat de deelnemer schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door BFit.

7.3 Deelnemer is jegens BFit aansprakelijk wanneer BFit op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door BFit. Deelnemer dient BFit te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

7.4 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een activiteit uitdrukkelijk het risico op letsel en materiële schade die uit een sport- en spel situatie in de activiteit kunnen ontstaan.

 

Artikel 8 - Gedragsregels en hygiëne

8.1 De deelnemer zal steeds tenminste 5 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van BFit opvolgen.

8.2 De deelnemer zal de algemeen in Nederland heersende hygiënevoorschriften in acht nemen.

8.3 De deelnemer zal de andere deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen deelnemers melding van te maken, waarop BFit de situatie zal beoordelen. Uitkomst van het oordeel van BFit kan niet in twijfel worden getrokken, of worden betwist, zelfs als dit leidt tot uitsluiting van een deelnemer van enige (toekomstige) activiteiten gegeven door BFit.

 

Artikel 9 – Gebruik klantgegevens

9.1 Klantgegevens worden gebruikt voor informatie en vragen in relatie tot de dienstverlening van BFit

9.2 De klantgegevens worden gedeeld met de instructeur en begeleider die de activiteiten van BFit uitvoert.

9.3 Klantgegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

 

Zwolle 30-01-2015